Conference Highlights

Organised by:
Supported by:
Display 1 - 20 of 41 conferences

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 • 13 May 2021
 • 08.30-12.00 Hrs.
 • MR214-215

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณดาวใจ (เจี๊ยบ)โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ

Speaker by
คุณลิขิต ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 12 May 2021
 • 09.15-12.00 hrs.
 • Silk 1

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การจัดการและทวนสอบเครื่องมือวัด อุณหภูมิเบื้องต้น

Speaker by
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 12 May 2021
 • 09.15-12.00 hrs.
 • Silk 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ISO 12100:2010 ความปลอดภัยของเครื่องจักร หลักการออกแบบทั่วไป - การประเมินและการลดความเสี่ยง

Speaker by
คุณนันทภัทร รัตนโสภา วิทยากร ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • 12 May 2021
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR211-213

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิมเติม คุณอลิชา กองไตร Tel. 02 617 1723 ต่อ 102 หรือ Email: [email protected]  

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Innovative CRM for Industrial Sector & E-Ordering, After Sale Service.

Speaker by
คุณเกรียงไกร สุทธินราธร บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
คุณกำพล ลีลาภรณ์ บริษัท ไพ อาร์ สแควร์ จำกัด
คุณ วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
ดร. พันธ์ธิติ วรรณโกมล บริษัท SUM System Co.Ltd.

 • 12 May 2021
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณประภาพร ติวเฮือง โทร. 086 710 5191 หรือ Email: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เทคโนโลยีกับการลงทุน (Tech in-Trend and Investment)

 • 12 May 2021
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลธร เวณุนันท์ Tel. 086 531 3710 หรือ Email: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry “Digital Technology Transformation For Future Manufacturing Industry เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต”

 • 12 May 2021
 • 13.00 - 16.45 hrs.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน พฤษภาคม 2564

 • 12 May 2021
 • 13.00-17.00
 • MR224-225

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02 286 9166 แฟกซ์. 02 286 9168 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนากระบวนการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Speaker by
ดร. นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 12 May 2021
 • 13.15-16.00 hrs.
 • Silk 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ

Speaker by
คุณภาวัต เผือกน้อย และ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 12 May 2021
 • 13.15-16.00 hrs.
 • Silk 1

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 3/2564

 • 12 May 2021
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR222-223

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จับสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI

 • 12 May 2021
 • 13.30 - 17.00 hrs.
 • MR214-217

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสัณห์พิชญ์ เติมประทีป โทร. 02 553 8111 ต่อ 6797 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิกฤตคลองสุเอซ บทเรียนของนักจัดซื้อและซัพพลายเชน

 • 12 May 2021
 • 13.30-15.30 hrs.
 • MR210

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ อีเมล: [email protected],[email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

 • 13 May 2021
 • 08.30-12.00 hrs.
 • MR214-215

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณดาวใจ (เจี๊ยบ) โทร.02-712-2391 แฟกซ์. 02-712-2392 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์มาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสี่ยงต่ำ : ระเบียบ เอกสาร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศ
อ.สุชาติ บุญนัน ผู้เชี่ยวชาญ, DIDM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • 13 May 2021
 • 08.30-16.00 Hrs.
 • MR210

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เทคโนโลยีกับการศึกษาไทยหลังวิกฤต (Thailand Education After Crisis)

 • 13 May 2021
 • 09.00-12.00 Hrs.
 • MR220-221

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพลธร เวณุนันท์ Tel. 086 531 3710 หรือ Email: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เลือกใช้ online monitoring อย่างไรให้คุ้มค่า

Speaker by
คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์
คุณวินัย ตุ้มทอง วิศวกรอาวุโส

 • 13 May 2021
 • 09.00-12.00 hrs.
 • MR218-219

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณบุ้ง โทร. 038 215033-39 ต่อ 1615 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

INTERMACH FORUM Topic “Enhancing Sustainable Productivity Capacity for SMEs with Lean IOT and Lean Automation Technology – A Key to Industry 4.0”

 • 13 May 2021
 • 09.00-12.10 Hrs.
 • IAR STAGE, อาคาร 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

Speaker by
นายวรกาญจน์ โกศลพิศิษฐ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน (กล่าวเปิดงานสัมมนา)
นายธำรงค์ อัมพรรัตน์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน
นายภาคภูมิ บูรณบุณย์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน

 • 13 May 2021
 • 09.30-16.30 Hrs.
 • GH201

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรวดี พัฒนมงคลโทร. 02 553 8234 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

iAR Automation Technology Stage Talks ในหัวข้อ “Transform Manufacturing Industry with Smart Technology”

 • 13 May 2021
 • 13.00 - 15.30 hrs.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Display 1 - 20 of 41 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon