Conference Highlights

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry

INTERMACH FORUM

สัมมนายานยนต์ไฟฟ้า "[email protected]" "ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ภายในปี 2035 โอกาสผู้ประกอบการยานยนต์ไทย"

iAR Technology Presentation Stage ในหัวข้อ "Transform Manufacturing Industry with Smart Technology"

Display 1 - 20 of 33 conferences

Innovative CRM for Industrial Sector & E-Ordering, After Sale Service.

Speaker by
คุณเกรียงไกร สุทธินราธร บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
คุณกำพล ลีลาภรณ์ บริษัท ไพ อาร์ สแควร์ จำกัด
คุณ วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
ดร. พันธ์ธิติ วรรณโกมล บริษัท SUM System Co.Ltd.

 • 21 September 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณประภาพร ติวเฮือง โทร. 086-710-5191 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

"พลิกโฉมคนทำงาน รับการเปลี่ยนแปลงสู่โลกดิจิทัล (Transforming People into the Digital World)"

 • 21 กันยายน 2564
 • 13.00-16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศิริรัตน์ อุปเถย์ โทร 065-2056008 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

งานและทักษะฝีมือเพื่อรองรับการทำงานในยุคหุ่นยนต์ (Jobs and Skills in the Era of Robots)

Speaker by
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 • 21 กันยายน 2564
 • 13.00-16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนพณัฐ คงจิตงาม โทร. 061 015 1276 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Medical Device for Thailand’s Futureและโอกาสของ Health Tech Entrepreneur.

 • 21 กันยายน 2564
 • 13.30 - 16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณชุษณ์นารถ ผ่องสุวรรณ (เอม) โทร. 02-564-7200 ext. 5397 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จับสัญญาณอนาคตการลงทุนใน CLMVI

 • 21 กันยายน 2564
 • 13.30 - 17.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสัณห์พิชญ์ เติมประทีป โทร. 02-553-8111 ต่อ 6797 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

3D Printing for Manufacturing Revolution เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3D สู่การออกแบบอัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15 - 12.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ

Speaker by
คุณลิขิต ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การจัดการและทวนสอบเครื่องมือวัด อุณหภูมิเบื้องต้น

Speaker by
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.30-11.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรวดี พัฒนมงคลโทร. 02-553-8234 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Cost Reduction Techniques.

Speaker by
คุณณิภณ พินสิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้ ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท​

ขอบเขตเนื้อหา

-  ความสำคัญของการลดต้นทุน

-  ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในธุรกิจเกิดจากอะไรบ้าง

-  ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ

-  แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

-  หลักการในการวิเคราะห์และระบุจุดปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการลดต้นทุน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00-16.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรวดี พัฒนมงคล โทร. 02 553 8234 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00-17.00
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02-286-9166 แฟกซ์. 02-286-9168 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนากระบวนการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Speaker by
ดร. นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ

Speaker by
คุณภาวัต เผือกน้อย และ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry “Digital Technology Transformation For Future Manufacturing Industry เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต”

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30 – 16.45 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทิศทางของงานขนส่งและจัดซื้อ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30-15.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ อีเมล: [email protected],[email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จุดประกาย…..ธุรกิจพันธุ์ใหม่

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30-16.15 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02 553 8184 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เลือกใช้ online monitoring อย่างไรให้คุ้มค่า

Speaker by
คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณวินัย ตุ้มทอง วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 038 215033-39 ต่อ 1615 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Total Productive Maintenance ยุค 4.0 (TPM 4.0)

Speaker by
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยการใช้เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต  แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆคือ การสูญเสียเวลาการผลิต  การผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ดังนั้นการวางระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ที่เน้นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต  รวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีในยุค4.0  มาช่วยยกระดับกระบวนการต่างๆในองค์กรจะสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณ ตามความต้องการของลูกค้า

ขอบเขตเนื้อหา

-  ระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

-  การคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร( OEE Concept)

-  เทคโนโลยียุค 4.0 (Industry 4.0)

-  บูรณาการระบบTPM กับ เทคโนโลยี่ 4.0

-  TPM 4.0 Road Map

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์มาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศ
อ.สุชาติ บุญนัน ผู้เชี่ยวชาญ, DIDM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 20 of 33 conferences
Display 1 - 12 of 12 conferences

3D Printing for Manufacturing Revolution เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3D สู่การออกแบบอัฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคต

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15 - 12.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การจัดการและทวนสอบเครื่องมือวัด อุณหภูมิเบื้องต้น

Speaker by
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ

Speaker by
คุณลิขิต ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.30-11.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรวดี พัฒนมงคลโทร. 02-553-8234 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Cost Reduction Techniques.

Speaker by
คุณณิภณ พินสิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้ ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและเกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท​

ขอบเขตเนื้อหา

-  ความสำคัญของการลดต้นทุน

-  ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในธุรกิจเกิดจากอะไรบ้าง

-  ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ

-  แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

-  หลักการในการวิเคราะห์และระบุจุดปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการลดต้นทุน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

สิทธิประโยชน์บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00-16.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรวดี พัฒนมงคล โทร. 02 553 8234 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00-17.00
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02-286-9166 แฟกซ์. 02-286-9168 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนากระบวนการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Speaker by
ดร. นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ

Speaker by
คุณภาวัต เผือกน้อย และ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry “Digital Technology Transformation For Future Manufacturing Industry เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต”

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30 – 16.45 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทิศทางของงานขนส่งและจัดซื้อ ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโควิด-19

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30-15.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ อีเมล: [email protected],[email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จุดประกาย…..ธุรกิจพันธุ์ใหม่

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30-16.15 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02 553 8184 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 12 of 12 conferences
Display 1 - 10 of 10 conferences

เลือกใช้ online monitoring อย่างไรให้คุ้มค่า

Speaker by
คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณวินัย ตุ้มทอง วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 038 215033-39 ต่อ 1615 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Total Productive Maintenance ยุค 4.0 (TPM 4.0)

Speaker by
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยการใช้เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต  แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆคือ การสูญเสียเวลาการผลิต  การผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ดังนั้นการวางระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ที่เน้นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต  รวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีในยุค4.0  มาช่วยยกระดับกระบวนการต่างๆในองค์กรจะสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณ ตามความต้องการของลูกค้า

ขอบเขตเนื้อหา

-  ระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

-  การคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร( OEE Concept)

-  เทคโนโลยียุค 4.0 (Industry 4.0)

-  บูรณาการระบบTPM กับ เทคโนโลยี่ 4.0

-  TPM 4.0 Road Map

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์มาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศ
อ.สุชาติ บุญนัน ผู้เชี่ยวชาญ, DIDM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจเพื่อ SMEs ….

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.30-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02 553 8184 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

INTERMACH FORUM Topic “Enhancing Sustainable Productivity Capacity for SMEs with Lean IOT and Lean Automation Technology – A Key to Industry 4.0”

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.30-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปี 2563-2564

 • 23 กันยายน 2564
 • 10.00-16.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092-690-9892 แฟกซ์. 02-743-2533 อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

iAR Automation Technology Stage Talks ในหัวข้อ “Transform Manufacturing Industry with Smart Technology”

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 15.30 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

การสึกหรอของเครื่องจักรและการพอกผิวแข็งสำหรับงานเชื่อมซ่อมบำรุง (Wear of Machine and Hard facing for Maintenance Welding)

Speaker by
ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอันวิดา ทีฆทรัพย์ โทร.02-555-2512 แฟกซ์.02-585-3810 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

มาตรการส่งเสริม SMEs “เคล็ดลับในการดำเนินธุรกิจเพื่อ SMEs ไทย ยุคเศรษฐกิจโควิค 19”

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.30 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02-553-8184 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Skill Shift: The Next Generation of Professionals.

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมลชญา ก้อนแก้ว โทร. 064-491-4665 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 10 of 10 conferences
Display 1 - 6 of 6 conferences

จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่

 • 24 กันยายน 2564
 • 09.30-12.15 น.
 • Silk 1 - 3

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02-553-8184 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

งานสัมมนาพิเศษเรื่อง "The Next Normal: Traceability Solutions for Business Efficiency" ก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไปเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ

Speaker by
คุณเปรมฤดี คุณณา, Senior Staff – Industry Engagement สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
คุณวิฑูรย์ ทามี, Sale Director บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติคุณ เกษตรเวทิน, Director บริษัท มาเดสโก้ อินเทอลิเจนท์ จำกัด

 • 24 กันยายน 2564
 • 10.00-12.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 02-345-1197 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Low cost automation for industry 4.0

Speaker by
คุณนรากร นรังศิยา, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไอกัส (ไทยแลนด์) จำกัด

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 15.00 น.
 • Online session

บรรยายไทย

Synopis: Automation solutions that can improve your system & save you cost. Our line of low cost, maintenance-free robots gives small and medium- sized businesses a competitive and technical advantage over the competition. drylin® gantry robots are designed with our self- lubricating, high-performance plastic liners that slide instead of roll and require no external lubricants. They’re also lightweight and resistant to dirt and corrosion. igus® offers drylin® ZLW single-axis linear actuators as well as customized drylin® gantry solutions based on customer- specific application and installation parameters. Accessories, such as motors, motor controllers, couplings and motor flanges, are also available.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวรวรรธน์ อัศวพงษ์วนิช โทร. 081-144-8505 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI ในระบบการผลิตอัจฉริยะ (Big Data and AI Applications in Smart Manufacturing)

Speaker by
ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย, CEO at SYNAPES (Thailand) Co., Ltd.
คุณวิภาส สุตันตยาวลี, Head of Data Analytics at BACKYRAD Co., Ltd.

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Nile 3

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณชนม์ชนันทร์ พงษ์สุชาติ โทร. 061-418-5113 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วางระบบไคเซ็นอย่างไร ให้ได้ทั้งผลลัพธ์ และใจพนักงาน

Speaker by
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Online session

บรรยายไทยการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาวะการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้าและวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลง  ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean   ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นและมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพที่มีประสิทธิผลและระบบลีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาและบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ยุค 4.0 

ขอบเขตเนื้อหา

-  Driving Force for Change

-  Productivity Mindset

-  What is Industry 4.0?

-  The Future of Manufacturing : Lean Industry 4.0

-  4 Transformations Steps to Smart Factory

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

iAR Technology Presentation Stage ในหัวข้อ “Transform Manufacturing Industry with Smart Technology”

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • IAR Stage, อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 6 of 6 conferences

 

 

 

Data not found at the moment.