Conference Highlights

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry

22 September 2021

13.30-16.45 Hrs. | Hall 101

INTERMACH FORUM

23 September 2021

13.00-16.30 Hrs. | IAR STAGE, Hall 101

สัมมนายานยนต์ไฟฟ้า "[email protected]" "ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) 100% ภายในปี 2035 โอกาสผู้ประกอบการยานยนต์ไทย"

24 September 2021

09.00-12.00 hrs. | อาคาร EH 101

iAR Technology Presentation Stage ในหัวข้อ "Transform Manufacturing Industry with Smart Technology"

24 September 2021

13.00-17.00 hrs. | IAR Stage, อาคาร EH 101

Display 1 - 20 of 31 conferences

การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ

Speaker by
คุณลิขิต ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Silk 3

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การจัดการและทวนสอบเครื่องมือวัด อุณหภูมิเบื้องต้น

Speaker by
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Silk 4

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Cost Reduction Techniques.

Speaker by
คุณณิภณ พินสิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กร      ไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและ                เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท​

ขอบเขตเนื้อหา

-  ความสำคัญของการลดต้นทุน

-  ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในธุรกิจเกิดจากอะไรบ้าง

-  ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ

-  แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

-  หลักการในการวิเคราะห์และระบุจุดปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการลดต้นทุน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Innovative CRM for Industrial Sector & E-Ordering, After Sale Service.

Speaker by
คุณเกรียงไกร สุทธินราธร บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
คุณกำพล ลีลาภรณ์ บริษัท ไพ อาร์ สแควร์ จำกัด
คุณ วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
ดร. พันธ์ธิติ วรรณโกมล บริษัท SUM System Co.Ltd.

 • 22 September 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Nile 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณประภาพร ติวเฮือง โทร. 086-710-5191 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00-17.00
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02-286-9166 แฟกซ์. 02-286-9168 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ

Speaker by
คุณภาวัต เผือกน้อย และ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Silk 3

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนากระบวนการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Speaker by
ดร. นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Silk 4

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry “Digital Technology Transformation For Future Manufacturing Industry เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต”

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30 – 16.45 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิกฤตคลองสุเอซ บทเรียนของนักจัดซื้อและซัพพลายเชน

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30-15.30 น.
 • Nile 4

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ อีเมล: [email protected],[email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

IOT FOR SERVICE & MANUFACTURING

Speaker by
อาจารย์นครินทร์ หอมดี ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

 • 23 กันยายน 2564
 • 08.30-12.00 น.
 • Silk 2

บรรยายไทย (ฟรี! เฉพาะสมาชิกส.ส.ท.)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตรภาษณ์ บุญเฉลียว โทร. 02-259-9115 แฟกซ์. 02-259-9117 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์มาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสี่ยงต่ำ : ระเบียบ เอกสาร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศ
อ.สุชาติ บุญนัน ผู้เชี่ยวชาญ, DIDM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • 23 กันยายน 2564
 • 08.30-16.00 น.
 • Silk 1

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

MeDIC Seminar: สรุปการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบของเครื่องมือแพทย์

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00 - 16.10 น.
 • Amber 3

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกุลลดา สุพานิชวาทิน อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Total Productive Maintenance ยุค 4.0 (TPM 4.0)

Speaker by
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

การใช้เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต  แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆคือ การสูญเสียเวลาการผลิต  การผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ดังนั้นการวางระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ที่เน้นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต  รวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีในยุค4.0  มาช่วยยกระดับกระบวนการต่างๆในองค์กรจะสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณ ตามความต้องการของลูกค้า

 

ขอบเขตเนื้อหา

-  ระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

-  การคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร( OEE Concept)

-  เทคโนโลยียุค 4.0 (Industry 4.0)

-  บูรณาการระบบTPM กับ เทคโนโลยี่ 4.0

-  TPM 4.0 Road Map

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เลือกใช้ online monitoring อย่างไรให้คุ้มค่า

Speaker by
คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณวินัย ตุ้มทอง วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Silk 3

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 038 215033-39 ต่อ 1615 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

INTERMACH FORUM Topic “Enhancing Sustainable Productivity Capacity for SMEs with Lean IOT and Lean Automation Technology – A Key to Industry 4.0”

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.30-12.00 น.
 • IAR STAGE, อาคาร 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปี 2563-2564

 • 23 กันยายน 2564
 • 10.00-16.30 น.
 • Silk 4

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092-690-9892 แฟกซ์. 02-743-2533 อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

iAR Automation Technology Stage Talks ในหัวข้อ “Transform Manufacturing Industry with Smart Technology”

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 15.30 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

ISO 12100:2010 ความปลอดภัยของเครื่องจักร หลักการออกแบบทั่วไป - การประเมินและการลดความเสี่ยง

Speaker by
คุณนันทภัทร รัตนโสภา วิทยากร ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิมเติม คุณอลิชา กองไตร โทร. 02-617-1723 ต่อ 102 หรือ อีเมล: [email protected]  

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การสึกหรอของเครื่องจักรและการพอกผิวแข็งสำหรับงานเชื่อมซ่อมบำรุง (Wear of Machine and Hard facing for Maintenance Welding)

Speaker by
ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Nile 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอันวิดา ทีฆทรัพย์ โทร.02-555-2512 แฟกซ์.02-585-3810 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2563

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • Nile 3-4

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปิยฉัตร สุขเรือน โทร. 02 713 6541 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 20 of 31 conferences
Display 1 - 9 of 9 conferences

การจัดการและทวนสอบเครื่องมือวัด อุณหภูมิเบื้องต้น

Speaker by
ดร. อ้อยใจ อ่องหร่าย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Silk 4

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การเลือกใช้เครื่องมือวัดความดันใน อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการควบคุมคุณภาพการผลิต และการทวนสอบผลการสอบเทียบ

Speaker by
คุณลิขิต ใสหนู สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 09.15-12.00 น.
 • Silk 3

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Cost Reduction Techniques.

Speaker by
คุณณิภณ พินสิริกุล วิทยากรที่ปรึกษา ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

ปัจจุบันต้นทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินกิจกรรมทำงธุรกิจ เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพการแข่งขันสูง องค์กร      ไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาสินค้าได้   ดังนั้นการมุ่งเน้นจึงเป็นไปในทำงการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพและลดความสูญเสียในการผลิตเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มผลกำไรสูงสุดแก่องค์กร การลดต้นทุนจำเป็นต้องใช้เทคนิคและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อันจะนำมาซึ่งการเพิ่มผลผลิตที่เหมาะสมและ                เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัท​

ขอบเขตเนื้อหา

-  ความสำคัญของการลดต้นทุน

-  ความได้เปรียบเชิงแข่งขันในธุรกิจเกิดจากอะไรบ้าง

-  ความสัมพันธ์ของการลดต้นทุนกับการเพิ่มผลิตภาพ

-  แนวทางการลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

-  หลักการในการวิเคราะห์และระบุจุดปรับปรุงเพื่อลดต้นทุน

-  ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินการลดต้นทุน

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Innovative CRM for Industrial Sector & E-Ordering, After Sale Service.

Speaker by
คุณเกรียงไกร สุทธินราธร บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จำกัด
คุณกำพล ลีลาภรณ์ บริษัท ไพ อาร์ สแควร์ จำกัด
คุณ วุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด
คุณเจนจิรา ประยูรรัตน์ บริษัท ดับเบิ้ล ไพน์ จำกัด
ดร. พันธ์ธิติ วรรณโกมล บริษัท SUM System Co.Ltd.

 • 22 September 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Nile 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณประภาพร ติวเฮือง โทร. 086-710-5191 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือน

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.00-17.00
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02-286-9166 แฟกซ์. 02-286-9168 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การพัฒนากระบวนการผลิตของ ภาคอุตสาหกรรมด้วยมาตรวิทยาอุณหภูมิ

Speaker by
ดร. นฤดม นวลขาว สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Silk 4

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้ระบบอัตโนมัติในการควบคุมคุณภาพ

Speaker by
คุณภาวัต เผือกน้อย และ ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.15-16.00 น.
 • Silk 3

บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081-840-2902 หรือ แฟกซ์. 02-577-2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital Transformation for Smart Manufacturing Industry “Digital Technology Transformation For Future Manufacturing Industry เทคโนโลยีดิจิทัล สู่การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการผลิตแห่งอนาคต”

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30 – 16.45 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected] 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิกฤตคลองสุเอซ บทเรียนของนักจัดซื้อและซัพพลายเชน

 • 22 กันยายน 2564
 • 13.30-15.30 น.
 • Nile 4

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวิโรจน์ คุณาอนุวิทย์, คุณณนันท์ลภัส บุญเผื่อน โทร 081-697-9706 ,095-536-7788 หรือ อีเมล: [email protected],[email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 9 of 9 conferences
Display 1 - 15 of 15 conferences

IOT FOR SERVICE & MANUFACTURING

Speaker by
อาจารย์นครินทร์ หอมดี ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

 • 23 กันยายน 2564
 • 08.30-12.00 น.
 • Silk 2

บรรยายไทย (ฟรี! เฉพาะสมาชิกส.ส.ท.)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตรภาษณ์ บุญเฉลียว โทร. 02-259-9115 แฟกซ์. 02-259-9117 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การปรับสถานประกอบการจากผู้ผลิตด้านแม่พิมพ์มาเป็นผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ประเภทความเสี่ยงต่ำ : ระเบียบ เอกสาร และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศ
อ.สุชาติ บุญนัน ผู้เชี่ยวชาญ, DIDM มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

 • 23 กันยายน 2564
 • 08.30-16.00 น.
 • Silk 1

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

MeDIC Seminar: สรุปการเปลี่ยนแปลงกฎ ระเบียบของเครื่องมือแพทย์

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00 - 16.10 น.
 • Amber 3

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกุลลดา สุพานิชวาทิน อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

เลือกใช้ online monitoring อย่างไรให้คุ้มค่า

Speaker by
คุณสุเมธ อัศวศิลาวสุกุล ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณวินัย ตุ้มทอง วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Silk 3

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 038 215033-39 ต่อ 1615 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Total Productive Maintenance ยุค 4.0 (TPM 4.0)

Speaker by
คุณชาญชัย พรศิริรุ่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพิ่มผลผลิต ส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.00-12.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

การใช้เครื่องจักรในภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต  แต่ปัญหาที่มักจะพบบ่อยๆคือ การสูญเสียเวลาการผลิต  การผลิตชิ้นงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด  ดังนั้นการวางระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance – TPM) ที่เน้นความร่วมมือของหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในองค์กร โดยเฉพาะความร่วมมือระหว่างพนักงานหน่วยซ่อมบำรุงและพนักงานหน่วยผลิต  รวมถึงการนำใช้เทคโนโลยีในยุค4.0  มาช่วยยกระดับกระบวนการต่างๆในองค์กรจะสามารถทำให้ใช้เครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิผล ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา และผลิตสินค้าได้คุณภาพและปริมาณ ตามความต้องการของลูกค้า

 

ขอบเขตเนื้อหา

-  ระบบการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance)

-  การคำนวณประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร( OEE Concept)

-  เทคโนโลยียุค 4.0 (Industry 4.0)

-  บูรณาการระบบTPM กับ เทคโนโลยี่ 4.0

-  TPM 4.0 Road Map

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

INTERMACH FORUM Topic “Enhancing Sustainable Productivity Capacity for SMEs with Lean IOT and Lean Automation Technology – A Key to Industry 4.0”

 • 23 กันยายน 2564
 • 09.30-12.00 น.
 • IAR STAGE, อาคาร 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ภาพรวมการใช้เทคโนโลยี IOT สำหรับการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในช่วงปี 2563-2564

 • 23 กันยายน 2564
 • 10.00-16.30 น.
 • Silk 4

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณเพชรราวลัย ขยันยิ่ง โทร. 092-690-9892 แฟกซ์. 02-743-2533 อีเมล: [email protected] หรือ [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

iAR Automation Technology Stage Talks ในหัวข้อ “Transform Manufacturing Industry with Smart Technology”

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 15.30 น.
 • อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM

การสึกหรอของเครื่องจักรและการพอกผิวแข็งสำหรับงานเชื่อมซ่อมบำรุง (Wear of Machine and Hard facing for Maintenance Welding)

Speaker by
ผศ.ดร.กฤตธี เอียดเหตุ

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Nile 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณอันวิดา ทีฆทรัพย์ โทร.02-555-2512 แฟกซ์.02-585-3810 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ISO 12100:2010 ความปลอดภัยของเครื่องจักร หลักการออกแบบทั่วไป - การประเมินและการลดความเสี่ยง

Speaker by
คุณนันทภัทร รัตนโสภา วิทยากร ฝ่ายบริการเทคนิค สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิมเติม คุณอลิชา กองไตร โทร. 02-617-1723 ต่อ 102 หรือ อีเมล: [email protected]  

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Skill Shift: The Next Generation of Professionals.

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • Silk 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพิมลชญา ก้อนแก้ว โทร. 064-491-4665 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมประจำเดือนสมาคมไทยคอมโพสิท

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • Amber 4

บรรยายไทย (Invited Only)

For more information, please contact คุณพรรณรัตน์ ฤทธิ์สืบเชื้อ โทร. 02-713-5033 แฟกซ์. 02-713-5032 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยประจำปี 2563

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • Nile 3-4

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณปิยฉัตร สุขเรือน โทร. 02 713 6541 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

งานและทักษะฝีมือเพื่อรองรับการทำงานในยุคหุ่นยนต์ (Jobs and Skills in the Era of Robots)

Speaker by
ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รศ.ดร.สยาม เจริญเสียง ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.00-16.00 น.
 • Amber 3

บรรยายไทย


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณนพณัฐ คงจิตงาม โทร. 061 015 1276 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 3/2564

 • 23 กันยายน 2564
 • 13.30 - 16.00 น.
 • MR214

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพีรวรรณ เขมะศิริ โทร. 02-712-2096 แฟกซ์. 02-712-2096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 15 of 15 conferences
Display 1 - 7 of 7 conferences

จุดประกาย SMEs ธุรกิจพันธุ์ใหม่

 • 24 กันยายน 2564
 • 09.30-12.15 น.
 • Silk 1 - 3

บรรยายไทย

หมายเหตุ: ยังไม่เปิดรับลงทะเบียน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสมภพ ไขโพธิ์ โทร. 02-553-8184 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

งานสัมมนาพิเศษเรื่อง "The Next Normal: Traceability Solutions for Business Efficiency" ก้าวไปสู่ชีวิตวิถีถัดไปเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจ

Speaker by
คุณเปรมฤดี คุณณา, Senior Staff – Industry Engagement สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand)
คุณวิฑูรย์ ทามี, Sale Director บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
คุณกิตติคุณ เกษตรเวทิน, Director บริษัท มาเดสโก้ อินเทอลิเจนท์ จำกัด

 • 24 กันยายน 2564
 • 10.00-16.00 น.
 • Nile 2

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณภัทรียา รอดสว่าง โทร. 02-345-1197 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Low cost automation for industry 4.0

Speaker by
คุณนรากร นรังศิยา, ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท ไอกัส (ไทยแลนด์) จำกัด

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 15.00 น.
 • Amber 4

บรรยายไทย

Synopis: Automation solutions that can improve your system & save you cost. Our line of low cost, maintenance-free robots gives small and medium- sized businesses a competitive and technical advantage over the competition. drylin® gantry robots are designed with our self- lubricating, high-performance plastic liners that slide instead of roll and require no external lubricants. They’re also lightweight and resistant to dirt and corrosion. igus® offers drylin® ZLW single-axis linear actuators as well as customized drylin® gantry solutions based on customer- specific application and installation parameters. Accessories, such as motors, motor controllers, couplings and motor flanges, are also available.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณวรวรรธน์ อัศวพงษ์วนิช โทร. 081-144-8505 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Big Data และ AI ในระบบการผลิตอัจฉริยะ (Big Data and AI Applications in Smart Manufacturing)

Speaker by
ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย, CEO at SYNAPES (Thailand) Co., Ltd.
คุณวิภาส สุตันตยาวลี, Head of Data Analytics at BACKYRAD Co., Ltd.

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Nile 3

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณชนม์ชนันทร์ พงษ์สุชาติ โทร. 061-418-5113 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Lean Industry 4.0.

Speaker by
คุณวุฒิพงศ์ บุญนายวา ผู้จัดการส่วนบริหารการผลิต สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 16.00 น.
 • Amber 1

บรรยายไทย

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับภาวะการการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในเรื่องความต้องการของลูกค้าและวงจรชีวิตของสินค้าหรือบริการที่สั้นลง  ส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ดังกล่าว องค์กรจำเป็นต้องพยายามหาทางเพิ่มความสามารถในการรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้แก่ ความไม่แน่นอนของความต้องการสินค้าหรือบริการของลูกค้า ความไม่แน่นอนของกระบวนการทำงาน และความไม่แน่นอนของเวลาในการรับมอบวัตถุดิบ ด้วยเหตุนี้การนำเอาระบบ Lean   ซึ่งสามารถลดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นและมุ่งพัฒนาการสร้างคุณค่าโดยตลอดกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อ การบริหารพัสดุคงคลัง การผลิต จนกระทั่งการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการให้แก่ลูกค้ามาประยุกต์ใช้ด้วยการวิเคราะห์คุณค่าของกระบวนการ  การประยุกต์ใช้เครื่องมือเพื่อการปรับปรุงผลิตภาพที่มีประสิทธิผลและระบบลีนเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาและบูรณาการสู่การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม ยุค 4.0 

ขอบเขตเนื้อหา

-  Driving Force for Change

-  Productivity Mindset

-  What is Industry 4.0?

-  The Future of Manufacturing : Lean Industry 4.0

-  4 Transformations Steps to Smart Factory

เหมาะสำหรับ

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง โทร 026195500 ต่อ 585 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

iAR Technology Presentation Stage ในหัวข้อ “Transform Manufacturing Industry with Smart Technology”

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00 - 17.00 น.
 • IAR Stage, อาคาร EH 101 ไบเทค บางนา

บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณพุทธพร พุดมะลัง โทร.02-036-5000 ต่อ 263 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (Annual General Meeting (AGM) 2020)

Speaker by
นาย บุญเลิศ ชดช้อย นายก สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
นายวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์ เลขาธิการ สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
นางสุนิมนต์ ตั้งสกุล เหรัญญิก สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

 • 24 กันยายน 2564
 • 13.00-16.00 น.
 • Amber 2-3

บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 7 of 7 conferences

 

 

 

Data not found at the moment.