Highlight Conferences

Display 1 - 20 of 59 conferences

Safety Awareness for Robotics and Automation.

 • 15 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Supported by:
UBM

YIP IoT Platform & AI Manufacturing to Sustainable.

 • 15 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Supported by:
UBM

BCG Model เพื่อทางรอดอุตสาหกรรมไทยจากมาตรการภาษีคาร์บอน

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

บริหารจัดการงานไอทีในอุตสาหกรรมโรงงานอย่างไรให้ ปลอดภัย และ ได้เครดิตคาร์บอน

Speaker by
คุณชาญชัย เจียมโชติพัฒนกุล - CEO Netka System

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR214
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การมุ่งสู่โรงงานอัจฉริยะด้วยระบบอัตโนมัติและระบบการจัดการด้วยดิจิตอล (Smart factory with Automation and Digitalization)

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย Eureka Automation และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ KMUTNB

Supported by:
UBM

Digital transformation.

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

จัดโดย Siemens

Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหาร TAPMA&APIC ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 • 15 May 2024
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR210
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

บรรยายไทย (Invited Only)

จัดโดย สมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมสามัญสมาคมเครื่องจักรกลไทย ครั้งที่ 3/2567

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR220
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จับตาสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย…เปิดมุมมองผู้บริโภค ✅ซื้อหรือ❎ไม่ซื้อยานยนต์ไฟฟ้า

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR211
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

TARA Robot and Automation Forum 2024

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • GH201
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM

DIGITAL TRANSFORMATION FOR COMPETITIVE INDUSTRIAL.

Speaker by
ดร.สุทัด ครองชนม์ - นายกสมาคมไทยไอโอที
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ - Head of Enterprise Marketing & SME Business Management. AIS Business
คุณสุรชัย พิทักษ์พงศ์ภูธร - CEO & CO-FOUNDER บริษัท วันเท็น พลัส จำกัด
คุณชาญศิลป์ ม้าทอง - CEO บริษัท เอสเอ็มเค ออโตเมชั่น จำกัด
ดร.อภินันทน์ ตั้นพันธุ์ - CHIEF TECHNOLOGY OFFICER บริษัท สมาร์ท เซนส์ อินดัสเตรียล ดีไซน์ จำกัด

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

BOI Symposium 2024 EV Supply Chain Edition ในหัวข้อ ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

Speaker by
คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (Welcome Speech)
คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ปาฐกถาพิเศษ)
AION AUTOMOBILE MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD.
BYD AUTO (THAILAND) CO., LTD.
CHANGAN AUTO SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
GREAT WALL MOTOR MANUFACTURING (THAILAND) CO., LTD
NETA AUTO (THAILAND) COMPANY LIMITED
OMODA & JAECOO (THAILAND) CO., LTD
SAIC MOTOR - CP COMPANY

 • 15 May 2024
 • 13.30 - 17.00 hrs.
 • GH202 - 203
Free Seminar / Conducted in Chinese

Conducted in Chinese

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Safety of Machinery.

Speaker by
คุณภูรินทร์ คุณมงคล ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR211 - 212
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย สมาคมส่งเสริม (ไทย - ญี่ปุ่น)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

Speaker by
คุณธิดาพันธ์ ซื่อสัตยาวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR224
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย (บุคคลทั่วไปมีค่าใช้จ่าย)

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

How ai deep learning enhanced visual automated inspection.

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM

การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลและการใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจแข่งขันได้ที่ยั่งยืนและ Digitally-enabled sustainable businesses องค์กรยั่งยืนบนฐานดิจิทัลในโลกแข่งขันสูง

Speaker by
คุณคณพล วงศ์พิชญวิศาล
คุณธัญธิดา สาสุนทร
อ.สัญญา เศรษฐพิทยกุล
รศ.ดร. นระเกณฑ์ พุ่มชูศรี
ดร.พรพรหม อธีตนันท์
ดร.อุดม ลิ่มลมไพศาล

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ใช้สิทธิ BOI อย่างไรให้ถูกต้องและได้ประโยชน์สูงสุด

Speaker by
คุณสุดากร เทวกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์บริการลงทุน
ดร.สาวิตรี สุวรรณแสง นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณเยาวลักษณ์ ชนะหาญ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ
คุณอาทิตยา แสนสุด นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับชำนาญการ

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR214 - 216
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย ศูนย์บริการลงทุน (บีโอไอ)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Driving forward a Decarbonizing by Digitalization Solutions

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย Mitsubishi

Supported by:
UBM

การยกระดับนวัตกรรมในการผลิตชิ้นงานพลาสติกและวัสดุศาสตร์สําหรับแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

Speaker by
ดร.พีระวัฒน์ สมนึก
อาจารย์วิธาน จริยประเสริฐสิน

 • 16 May 2024
 • 09.00 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การทวนสอบเครื่องมือวัดพื้นฐานทางเคมี

Speaker by
ดร.นงลักษณ์ ตั้งไพศาลกุล นักมาตรวิทยาชำนาญการพิเศษ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 16 May 2024
 • 09.15 - 12.00 hrs.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 20 of 59 conferences
Display 1 - 3 of 3 conferences

Welding engineer, and inspection toward sustainability.

 • 18 May 2024
 • 10.00 - 16.00 Hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Industry 4.0 Checkup ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมรับแนวทางการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0

 • 18 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Supported by:
UBM

ฮวงจุ้ยยุค 9 ทางลัดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

Speaker by
ซินแสสุวัจน์ รัตนคุณูประการ

 • 18 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM
Display 1 - 3 of 3 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon