Highlight Conferences

Display 1 - 20 of 55 conferences

New technology trends for Rubber industry.

Speaker by
อาจารย์ นนทศักดิ์ สมเกื้อ ที่ปรึกษาอิสระ
รศ.ดร.อิทธิพล แจ้งชัด สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คุณสุนทร รอดวิลัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไทยรับเทค จำกัด
คุณสุธี กันภัย วิศวกรระบบอัตโนมัติ บริษัท ไทยรับเทค จำกัด

 • 10 May 2023
 • 09.00 - 16.00 hrs.
 • MR215
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร   โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

4 Steps to be a “GREAT“ Supervisor 4 ขั้นตอนสู่การเป็นสุดยอดหัวหน้างานตามแนวทาง TWI

Speaker by
คุณสุธาสินี โพธิจันทร์ วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

 • 10 May 2023
 • 10.00 - 12.00 Hrs.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกิตติมา ถาวรชีพ โทร. 02 619 5500 # 401 แฟกซ์. 02 619 8096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ปลดล๊อกพลังด้านอุตสาหกรรมการผลิตของ AI ด้วยเทคโนโลยี Generative AI และ GPT.” (Unlock the manufacturing power of AI using Generative AI and GPT Technology.)

Speaker by
ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จํากัด
ดร.วินน์ วรวุฒิคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Botnoi จำกัด
คุณ กวิน เลขะนนท์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมออกแบบ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด
รศ.ดร. ศิริเดช บุญแสง คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สจล. (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • MR212
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณณรงค์ฤทธิ์ ชูจร โทร. 097-186-1734 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

“Automation System Analyst Continuum Project SA#5 & Success Cases” โครงการนักวิเคราะห์ระบบอัตโนมัติต่อเนื่องรุ่นที่ 5 และการนำเสนอความสำเร็จโครงงาน

Speaker by
คุณนันทชัย ว่องปฏิเวธ ผู้จัดการแผนกออกแบบระบบอัตโนมัติ และเครื่องจักร สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณไชยศ เพียนจันทร์
คุณยอดยิ่ง บัวเงิน
คุณณัฐพงศ์ แก้วประดิษ
คุณพิฑูรย์ วัฒกภาสน์
คุณพัชรพงศ์ ปัญญาคุณานนท์

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร +66 (0) 38 215 033 - 39 Ext. 6801-3 อีเมล  [email protected] Website: www.tgi.or.th

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

The Role of Automation and Robotics in Industries

Speaker by
คุณปฏิพล โพธิพันธ์ วิศวกรสถาบันไทย-เยอรมัน

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 15.00 hrs.
 • MR213
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ โทร +66 (0) 38 215 033 - 39 Ext. 6801-3 อีเมล  [email protected] Website: www.tgi.or.th

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การขับเคลื่อนองค์กร มุ่งสู่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมอนาคตอย่างยั่งยืน

Speaker by
คุณมนู เลียวไพโรจน์ ประธาน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย (กล่าวต้อนรับ)
คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ)
คุณอิซาโอะ เซคิกุจิ ประธาน นิสสัน อาเซียน และ ประธานบริษัท นิสสัน ประเทศไทย บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ป
คุณรัชกฤต สงวนชีวิน Business Value Creation Division Manager บริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
คุณวิเชียร งามสุขเกษมศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น ประเทศไทย

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 15.30 hrs.
 • GH202
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Digital Transformation Simple and Smart by IoT

Speaker by
คุณผจงจิตต์ ช่างเสนาะ ผู้จัดการส่วนงานขาย บริษัทพีทีทีเรส จำกัด และ มิตซุยแอนด์คัมปะนีไทยแลนด์ จำกัด
คุณถิรายุ วิไลลักษณ์ วิทยากรพิเศษจากเขตอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
คุณอลงกรณ์ แสงงาม วิศวกรผู้พัฒนาระบบซอฟท์แวร์ IoT บริษัท พีทีที เรส จำกัด
คุณสม อภิวัฒน์เจริญกุล วิศวกรโครงการ บริษัท พีทีที เรส จำกัด

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR214
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย


ขอเชิญผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “Digital Transformation Simple but Smart by IoT ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดในการทำงานด้วยเทคโนโลยี IoT สำหรับผู้ประกอบการทุกประเภท” (ในงาน Intermach 2023)

✅ ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านทำ Project proposal เทคนิคการ Pitch ของบประมาณและ Project assessment 
✅ แอฟพลิเคชั่นงานซ่อมบำรุงเพื่อเปลี่ยนการทำงานด้วย Concept LEAN และ SMART และ เชื่อมต่อกับระบบ IOT 
✅ ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านทรัพยากรบุคคล โดยการนำหุ่นยนต์บริการมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมนัสสวี นกแก้ว (แซม) โทร. 084 386 1884 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI & Big data for Industrial 4.0)

Speaker by
ผศ.ดร.วสิศ ลิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำหลักสูตรนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ข้อมูล มธ.
ดร.อัครวุฒิ ตาคม อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มธ.
ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยปัญญาประดิษฐ์ สวทช.

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันและในโลกการทำงานเพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) & Big Data ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ผู้ประกอบการ SME ต้องรีบปรับตัว นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มโอกาสศักยภาพทางธุรกิจและสร้างผลกำไร 
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ดิจิทัลสโตร์เมช จำกัด ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟังเสวนาตลาดเทคโนโลยี AI & Big Data ในปัจจุบัน โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ การวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดอนาคตโดยใช้เทคโนโลยี AI และ Big Data รวมถึงการเพิ่มโอกาสและแนะนำการพัฒนาศักยภาพให้กับธุรกิจดิจิทัลด้วยข้อมูลที่คุณมี โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี AI & Big Data

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดร. นรมน อินทรานนท์ โทร 02 5647000 ext. 5397 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

อุตสาหกรรม และชุมชน ยกระดับได้ด้วยมาตรการ BOI

Speaker by
คุณอุษณี ถิ่นเกาะแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน BOI
คุณอิสริยา เฉลิมศิริ นักวิชาการส่งเสริทมการลงทุน กองยุทธศาาสตร์และแผนงาน BOI

 • 10 May, 2023
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR216 - 217
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Thai

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ประชุมคณะกรรมการบริหาร TAPMA&APIC ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

 • 10 May 2023
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR210
บรรยายไทย (Invited Only)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณมณฤนัญ เมธิธนศิล โทร. 02 286 9166 แฟกซ์. 02 286 9168 หรือ อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Industry 4.0 ลงทุนง่ายๆ สบายกระเป๋า

Speaker by
คุณพงษ์ชัย ชัยจิรวิวัฒน์ คณะทำงานการปฏิรูปอุตสาหกรรม และ พัฒนาอุตสาหกรรม 4.0
ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)
คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
คุณอุษณีย์ ถิ่นเกาะแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI)
ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล
ดร.พรพรหม อธีตนันท์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)

 • 10 May, 2023
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Resource Productivity Management using MFCA and Eco-Lean Technique.

Speaker by
คุณเชษฐพงศ์ สินธารา วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส ส่วนบริหารการผลิต ฝ่ายปรึกษาแนะนำ

 • 10 May 2023
 • 13.30 - 15.30 hrs.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกิตติมา ถาวรชีพ โทร. 02 619 5500 # 401 แฟกซ์. 02 619 8096 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตร “SMART SUPERVISOR”

 • 11 May 2023
 • 08.00 - 16.00 hrs.
 • MR210
มีค่าใช้จ่าย / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย โทร.02-713-6540-1 /095-2673895 (โม)
อีเมล์ [email protected], [email protected], [email protected]
Facebook Fanpage : @thaisubconassociation
Line Official : @thaisubcon
Line ID: thsubcon

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

SMART MONOZUKURI FOR MANUFACTURING.

Speaker by
อาจารย์ยุทธพงษ์ ศุภกร ผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรม ส.ส.ท.

 • 11 May 2023
 • 08.30 - 12.00 hrs.
 • MR223
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณจิตตินันท์ /คุณสุบรรณ์ โทร .02 2580320-5 ต่อ 1916 หรือ 1923 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ถอดบทเรียนงานพัฒนาผลงานเครื่องช่วยหายใจและเครื่องจ่ายออกซิเจนท่ามกลางกระแสความต้องการในช่วงการระบาด COVID-19 และแง่มุมเชิงเทคนิคเพื่อรองรับสถานการณ์ในอนาคต

Speaker by
ผศ. ดร.รัชนี กุลยานนท์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สจล.
ดร.ภูมิ คงห้วยรอบ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สจล.

 • 11 May 2023
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

งานพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่ออุตสาหกรรม (คุณบุญรักษ์ กาญจนวรวณิชย์)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
โทรศัพท์ 025646500 ต่อ 4675
E-mail : [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ISO 44001:2017 Collaborative Business Relationship Management Systems

Speaker by
คุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกบริการฝึกอบรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

 • 11 May 2023
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR214
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  คุณศิณีนาฐ และ คุณนันทพร โทร. 02-6171727 ต่อ 801, 108 หรือ อีเมล: [email protected], [email protected]
 

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

วิธีการจัดทำบัญชีรายการวัตถุดิบ และการแก้ไขบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ IC Online

Speaker by
คุณสุกัญญา หรั่งทอง ผู้เชี่ยวชาญจากสโมสรนักลงทุน

 • 11 May 2023
 • 09.00 - 12.00 hrs.
 • MR224-225
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

กระบวนการออกแบบเครื่องมือแพทย์

Speaker by
รศ.ดร.ณัฐพล จันทร์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 • 11 May 2023
 • 09.00 - 16.00 hrs.
 • MR215
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณศุวราภรณ์ มีชัยธร   โทร. 02-712-4519 แฟกซ์. 02-712-4520 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Metrology in next chapter – Metrology for digital transformation.

Speaker by
ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณไปรยา ทองเหลือง ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณสุนันติยา พาระนา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
คุณนฤสรณ์ แน่นหนา ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 11 May 2023
 • 09.15 - 12.00 hrs.
 • MR219
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ISO 17034:2016 ข้อกำหนดทั่วไปของผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง

Speaker by
ดร.กาญจนา หงษ์ทอง ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
ดร.นรินทร์ จันทวงศ์ ฝ่ายมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

 • 11 May 2023
 • 09.15 - 12.00 hrs.
 • MR218
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสร้อยอารดา อินทรพรหม โทร 081 840 2902 หรือ แฟกซ์. 02 577 2823 อีเมล: [email protected]

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 1 - 20 of 55 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon