Highlight Conferences

Display 41 - 60 of 63 conferences

CLM ...เพื่อนบ้านและสนามการค้ากับโอกาสที่มั่นคง

Speaker by
คุณวรทัศน์ ตันติมงคลสุข ประธานสภาธุรกิจไทย – กัมพูชา
ดร.จตุรงค์ บุนนาค ประธานสภาธุรกิจไทย - สปป. ลาว
คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ ประธานสภาธุรกิจไทย - เมียนมา

 • 17 May 2024
 • 09.30 - 12.00 hrs.
 • MR217
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,


Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

แหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินทางเลือกสำหรับธุรกิจ

Speaker by
คุณอัครวิทย์ สุกใส นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง (กล่าวเปิด)
คุณเอื้ออารีย์ อัจฉริยบุญ
คุณวุฒิพงษ์ กิตติชาญธีระ
คุณธีราพร พันธ์พงศ์ศักดิ์
คุณภูมิกร สุริยศรีวรรณ

 • 17 May 2024
 • 09.30 - 12.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

นโยบายการจัดซื้อและโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทย EV Supply Chain - Buyers' Presentation Policy Announcement Localization Policy and Opportunities for Thai Suppliers

 • 16 - 17 May 2024
 • 09.30 - 14.45 hrs.
 • GH202-203
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

นโยบายการจัดซื้อและโอกาสของผู้ประกอบการในประเทศไทย

EV Supply Chain - Buyers' Presentation

Policy Announcement “Localization Policy and Opportunities for Thai Suppliers”

                                                             

,

Supported by:
UBM

BMW SUPPLIER MATCHING DAY THAILAND 2024

Speaker by
BOI Executive (Opening speech)
Mr. Michael Czabaun (Opening speech)
Mr. Phattanan Assawarangkul
Thai Supplier Executive

 • 17 May 2024
 • 10.00 - 11.40 hrs.
 • MR214 - 215
Conducted in English / Free Seminar

Conducted in English

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์และการจดจำนองเครื่องจักร

Speaker by
คุณธีรพร สวิล วิศวกรชำนาญการ สำนักงานทะเบียนเครื่องจักรกลาง กรมโรงงานอุตสาหกรรม

 • 17 May 2024
 • 10.00 - 12.00 Hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,

จัดโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

นโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐในการเข้าถึงแหล่งทุนสำหรับผู้ประกอบการไทย

Speaker by
คุณพัชรดา นวกะวงษ์การ (กล่าวต้อนรับ) - ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย BOI
รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ - รองผู้อำนวยการ สกสว. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
รศ.ดร.ชาลีดา บรมพิชัยชาติกุล - รองผู้อำนวยการ บพข.
คุณสุรอรรถ ศุภจัตุรัส - รองผู้อำนวยการด้านเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คุณภาวดี ใจเอื้อ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการใช้ประโยชน์ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ดร.สักกเวท ยอแสง - ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)
คุณวีระเวช อรธนาลัย - CEO บริษัท ไอเพซ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 • 17 May 2024
 • 10.00 - 12.00 Hrs.
 • MR224
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การสร้างต้นแบบบุคลากรมืออาชีพในการผลิต (Master of Monodzukuri Industrial Manufacturing)

Speaker by
ดร.สุชัย พงษ์พากเพียร รองอธิการบดีและ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
ดร.สุรัส ตั้งไพฑูรย์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 • 17 May 2024
 • 10.00 - 12.00 hrs.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

จุดประกายเตาอบชุบทางความร้อน เพื่อสร้างสังคมปลอดคาร์บอน และการประยุกต์ใช้ก๊าซปกคลุมสำหรับกระบวนการอบชุบทางความร้อน

Speaker by
Mr. Ryotaro Tanaka - Section Manager, Chugairo Co.,Ltd.
Mr. Wells Yu, Linde Technology APAC – Heat Treatment

 • 17 May 2024
 • 10.00 - 14.15 hrs.
 • MR218
ฟรีสัมมนา / บรรยายอังกฤษและไทย

บรรยายภาษาอังกฤษและไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Smart Technology for Solutions by Mitsubishi EDM & Laser System.

Speaker by
ทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากมิตซูบิชิ อีเล็คทริค

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR219
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย (รับจำนวนจำกัด)

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Sustainable Industries: Zero Waste Strategies for Competitive Advantage

Speaker by
คุณชานินท์ จันทร์พัฒนะ - ผู้จัดการแผนกอาวุโส แผนกบริการฝึกอบรม
คุณศิรกาญจน์ เหลืองสกุล - ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม
คุณนุชนาฎ อรุณจรัสธรรม - หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน แผนกทวนสอบด้านความยั่งยืน 2
คุณสาร ศรีกะชา - ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน บริษัท ซีพีแรม จำกัด

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Opportunity of Electric Vehicle Conversion for Low Carbon and Zero Carbon and Zero Emission in Thailand.

Speaker by
ผศ.ดร.อุเทน สุปัตติ อุปนายกฯ ฝ่ายการศึกษาและการพัฒนาบุคลากร
ดร.ธงชัย จินาพันธ์ กรรมการ ประธาน คณะทำงานกลุ่มที่ 2
ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ กรรมการ ประธาน คณะทำงานกลุ่มที่ 5

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR224
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

,


Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประยุกต์ใช้ระบบ Vision ในงานอุตสาหกรรม (The application of machine vision system in manufacturing)

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR216
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

จัดโดย สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Decarbonizing Industries in Asia with Smart Energy and Asset Management.

Speaker by
PETER LUNDBERG, Executive Director at the Asaia Pacific Urban Energy Association (APUEA
OSCAR LOZA, Group Head Business Development, Sales Offering Management, BECIS
NARUNSORN SUNGPETCH, Business Deveopment Director Bluebee Technologies (Thailand) Pte., Co.Ltd.
THANAKRIT BAISOLSAKUNEE, Country Head KJTS Engineering Co.,Ltd.

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR225
Conducted in English / Free Seminar

Conducted in English

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

Net Zero Roadmap

Speaker by
คุณณัฐวีย์ พงศ์อาจารย์ - บริษัท แพลนเน็ตซี จำกัด

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประเมินความพร้อม Industry 4.0 ด้วยตัวเอง เพื่อมุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมสีเขียว (Industry 4.0 Self-Assessment towards Smart and Green industry)

Speaker by
ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ - รอง ผอ. ศูนย์ดทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.
ดร.อัมพร โพธิ์ใย - นักวิจัยอาวุโส กลุ่มวิจัยไอโอทีและระบบอัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม
ดร.รวีภัทร์ ผุดผ่อง - ผู้อำนวยกลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
คุณนันทพัชร ณ สงขลา - ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้ช่วยประธานบริหารกลุ่มบริษัท FDI
คุณเอกราช รัตนอุดมพิสุทธ์ - กลุ่มแพลตฟอร์มสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0
ดร.พรพรหม อธีตนันท์ - รอง ผอ. ฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และประเมินผล NECTEC สวทช.

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.30 hrs.
 • GH201
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมใหญ่สามัญสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ประจำปี 2566

Speaker by
คุณเกียรติศักดิ์ จิระขจรวงศ์ - นายกสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (กล่าวต้อนรับ)
คุณภาสกร ชัยรัตน์ - อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ปาฐกถาพิเศษ)

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 16.30 hrs.
 • MR211 - 213
ฟรี เฉพาะสมาชิก / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

 • 17 May 2024
 • 13.00 - 17.00 hrs.
 • MR214-215
Invited Guest only

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ทักษะแห่งอนาคตสำหรับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่

Speaker by
คุณถาวร ชลัษเฐียร – รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คุณสุพจน์ สุขพิศาล – ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอะไหล่ยานยนต์ (ส.อ.ท.)
คุณจิตรพงศ์ พุ่มสอาด – ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
คุณธีรศักดิ์ อยู่เพชร – ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

 • 17 May 2024
 • 13.30 - 15.00 hrs.
 • MR221
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

การคำนวณคาร์บอนเครดิตเพื่อช่วยในการควบคุมดูแลปริมาณ ด้วยระบบ IIoT และการตรวจติดตามแบบ Realtime

Speaker by
คุณเพิ่มศักดิ์ สุขศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ สถาบันไทย-เยอรมั
คุณเทิดศักดิ์ วิชาชัย วิศวกรอาวุโส สถาบันไทย-เยอรมัน

 • 17 May 2024
 • 13.30 - 15.30 hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

อัพเดตทิศทางและโอกาสการลงทุนในเวียดนามและอินโดนีเซีย

Speaker by
คุณธาราบดี ซึ้งอดิชัยวิทย์ ผู้จัดการทั่วไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาเวียดนาม
คุณอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง อดีตผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย บีโอไอ
คุณสืบสิษฎ์ ศานติศาสน์ ผู้อำนวยการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • 17 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR217
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM
Display 41 - 60 of 63 conferences
Display 1 - 3 of 3 conferences

Welding engineer, and inspection toward sustainability.

Speaker by
ผศ.ดร.ประพัทธ์ พงษ์เกียรติกุล
คุณสุจินันท์ ยิ้มคมขำ
รศ.ดร.บวรโชค ผู้พัฒน์ (ผู้ดำเนินรายการ)
รศ.ดร.อิศรทัต พึ่งอ้น (ผู้ดำเนินรายการ)

 • 18 May 2024
 • 10.00 - 16.00 Hrs.
 • MR222
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Organised by:
UBM
Supported by:
UBM

ฮวงจุ้ยยุค 9 ทางลัดแห่งความสำเร็จของธุรกิจ

Speaker by
ซินแสสุวัจน์ รัตนคุณูประการ

 • 18 May 2024
 • 13.00 - 16.00 hrs.
 • MR220
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM

Industry 4.0 Checkup ตรวจสุขภาพโรงงานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมรับแนวทางการยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรม 4.0

Speaker by
ดร.พรพรหม อธีตนันท์ - รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ และประเมินผล เนคเทค สวทช.
คุณนวชัย เกียรติก่อเกื้อ - Head of Enterprise Marketing & SME Business Management Section
คุณวรรัฐ สาระสุรีย์ภรณ์ - ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท สมบูรณ์เซี่ยซันเทค จำกัด

 • 18 May 2024
 • 13.30 - 16.00 hrs.
 • MR223
ฟรีสัมมนา / บรรยายไทย

บรรยายไทย

Supported by:
UBM
Display 1 - 3 of 3 conferences

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon

 

 

 

 

Full information will be available soon