INTERMACHINTERMACH

The 40th INTERMACH - The ASEAN's Leading International Industrial Machinery and Subcontracting Exhibition, presents the integration of advanced technology solutions in manufacturing processes across the value chain. Technologies such as Industry 4.0, AI, Industrial IoT, AR/VR, Advanced Robotics, Automation, 3D Printing, Cloud and Big Data analytics are transforming the manufacturing industry in a significant way. The show features the latest advanced machinery, equipment, and digital devices & solutions in facilitating the manufacturing transformation from some of the world's leading brands. The show covers a wide variety of manufacturing industries. This platform is well known in the industry to provide real business opportunities to exhibiting companies. It is also well known to attract top decision makers and quality buyers that can make purchase decisions on the spot.

The 2024 Event will be included the special exhibition features: Industrial Automation and Robotic Show (iAR) - ASEAN's Leading Exhibition on Automation and Robotics technology Providing solutions for the industry, a comprehensive exhibition and showcase on automation, software, and robotics technology for manufacturing and related industries. Attended by a wide range of government, private and related organisations to help transform and assist your business enter a new industrial era.

ศูนย์รวมเทคโนโลยีงานโลหะแผ่น
ครบที่สุดเพื่ออุตสาหกรรมการผลิต

โซนจัดแสดงเทคโนโลยีพิเศษ
พบเทคโนโลยีการวัดขั้นสูง (Advanced Metrology) / Design Additive for Manufacturing / ¡AR zone

สัมมนาสําคัญเปิดโลกผู้ประกอบการ
อาทิ INTERMACH FORUM, Future Automotive, Z-EV@30

จัดร่วมกับ PLASTIC and RUBBER THAILAND
พร้อม สัมมนา Plastic & Rubber Forum

กว่า 2,000 แบรนด์จากทั่วโลก รองรับอุตสาหกรรมระบบผลิตอัจฉริยะ เพื่อการผลิตที่มีความยืดหยุ่นสูง ด้วยกลุ่มนวัตกรรมเครื่องจักร Machine Tools, Welding, Automation & Robotics, Additive Manufacturing, Advanced Metrology

The 2024 edition will be included the special exhibition features - Advanced Metrology & Testing and Plastic & Rubber - to further shine a spotlight on these sectors and to offer a more comprehensive value chain of the manufacturing industry including:
Sheet Metal
Machine Tools
Welding
Plastic & Rubber
Automation & Robotics
Additive Manufacturing & software
Advanced Metrology & Testing

Highlight Features from Previous Edition

Advanced Metrology

เทคโนโลยีการตรวจวัดชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีสำคัญในการเสริมการทำงานของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและลดความเสียหายจากการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ มีความพร้อมในการแข่งขันเพื่อสู้ศึกทางการค้าที่กำลังเข้ามา และเพื่อให้สอดคล้องกับกระแส โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) ที่ต้องการลดการใช้พลังงานและของเสียที่เกิดจากกระบวนการการผลิต บรรดาผู้ผลิตชั้นนำในปัจจุบันจึงมองหาเครื่องมือและเทคโนโลยีงานวัดอัจฉริยะความสามารถสูงเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพในสายการผลิตที่มีอยู่ ให้การตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังต้องสามารถรองรับการทำงานร่วมกับระบบอัตโนมัติอื่นที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคต เพื่อประมวลผลต่างๆ จึงทำให้การเลือกสินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีการวัดชิ้นงานความละเอียดสูง มีความสำคัญยิ่งกว่าที่ผ่านมา

ร่วมปลดล๊อคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีงานวัดขั้นสูง พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันที่งาน อินเตอร์แมค 2023 ที่รวมรวบเทคโนโลยีการตรวจวัดชิ้นงานสำหรับอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมแบรนด์ชั้นนำ อาทิ

Air Compressor Technology

ปัจจุบัน Air compressor มีเทคโนโลยี การเชื่อมต่อ ระบบ Internet of Thing ที่จะทำการเก็บข้อมูลและผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานได้ทุกทีทุกเวลาผ่าน Notebook, PC, Tablet และ Smart phone ซึ่งจะสามารถแจ้งเตือนหากระบบมีการทำงานผิดปกติ หรือต้องได้รับการบำรุงรักษา ซึ่งจะช่วยเกิดการสูญเสียพลังงานน้อยที่สุด การหาเครื่องมือหรือ Air compressor ที่มีประสิทธิภาพและมีเทคโนโลยีขั้นสูง จะช่วยให้โรงงานอุตสาหกรรมสามารถวางแผนและควบคุมมาตรฐานในกระบวนการผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งยังช่วยควบคุมและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย โดยเฉพาะในปีนี้ ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของผู้ประกอบการที่ต้องการหาที่ปรึกษามืออาชีพเพื่อการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมตามแนวคิด BCG ที่เน้นความยั่งยืนในกระบวนการผลิต

มาร่วมปลดล็อคขีดจำกัดในอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุด Air compressor เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุด พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันภายในงานอินเตอร์แมค 2023 ที่รวบรวมเทคโนโลยีการผลิตครบวงจรในทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ พร้อมด้วยเหล่าแบรนด์ชั้นนำจากหลายประเทศ อาทิ

Smart Machining Center & Machine Tools

เทร็นต์ทางด้านอุตสาหกรรมที่กำลังจะเปลี่ยนไปตามเมกกะเทร็นต์ธุรกิจโลก เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ปี 2023 นี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญ ที่ผู้ผลิตจะต้องพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของตนให้สามารถผลิตชิ้นส่วนให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าจะมีความต้องการสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นช่วงเวลากลางปีถือเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในการมองหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาเสริมทัพให้กับการผลิตในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining Center) และแมชชีน ทูลส์ (Tooling) ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขึ้นรูปชิ้นส่วนโลหะการ และส่วนประกอบต่างๆในอุตสาหกรรม รวมไปถึงห่วงโซ่การผลิตชิ้นส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตเพื่อการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งในและต่างประเทศให้ได้

มาร่วมปลดล็อคขีดจำกัดในอุตสาหกรรมการผลิตด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ (Machining Center) และแมชชีน ทูลส์ (Tooling) เพื่อการทำงานอย่างต่อเนื่อง แม่นยำประสิทธิภาพสูง และให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด พร้อมก้าวข้ามขีดจำกัดความสามารถในการแข่งขันภายในงานอินเตอร์แมค 2023 ที่รวบรวมเทคโนโลยีแมชชีนนิ่ง เซ็นเตอร์ครบวงจรในทุกภาคอุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ พร้อมด้วยเหล่าแบรนด์ชั้นนำจากหลายประเทศ อาทิ

Thailand Ranked No.1 in ASEAN and 12th in the world in using Industrial robots.

ประเทศไทยใช้หุ่นยนต์ในภาคการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นอันดับที่ 12 ของโลกและเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน (ที่มา: International Federation of Robotics (IFR)) เราไม่สามารถปฎิเสธได้แล้วว่า หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติมีความสำคัญอย่างมากต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วนอุตสาหกรรม ด้วยความสามารถที่หลากหลายในการนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆของขบวนการผลิต ทั้งความคล่องตัวในการทำงาน ช่วยให้งานในส่วนต่างๆดำเนินไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพิ่มความถูกต้องแม่นยำ และสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ควบคุมการทำงานได้ทั้งในระยะใกล้และไกล อีกทั้งการนำหุ่นยนต์มาใช้ในภาคการขนส่งและโลจิสติกส์อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการนำหุ่นยนต์ไปทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่น อาทิ Augmented Reality (AR), ปัญญาประดิษฐ์ (AI), IoT & IIoT และ Digitalize Process Automation ทำให้สามารถปรับแต่งการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการทำงานเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นำมาประมวล วิเคราะห์และแสดงผลได้อย่างเรียลไทม์ส่งผลให้หุ่นยนต์ทำงานได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ห้ามพลาด!! เป็นส่วนหนึ่งในการปฎิรูปวงการอุตสาหกรรมไทย พร้อมเหล่า System Integrator และแบรนด์หุ่นยนต์อุตสาหกรรมชั้นนำ ภายในงานอินเตอร์แมค 2023 นำเสนอนวัตกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบออโตเมชั่นไว้อย่างครบถ้วน พร้อมกิจกรรมเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะเกิดขี้นเฉพาะภายในงานครั้งนี้

Sheet Metal Technology

The answers for the present and future of the industry

ปีนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการปฎิรูปโครงสร้างการผลิตในอุตสาหกรรมในภาคการผลิตชิ้นส่วนโลหะการ เนื่องจากวัตถุดิบล้วนมีต้นทุนที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามราคาตลาดโลก ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องหาวิธีลดต้นทุนการผลิตให้ต่ำที่สุด โดยอาศัยแนวคิด "Zero Waste" ซึงเป็นหลักการที่โรงงานอุตสาหกรรมหลายๆแห่งให้ความสำคัญในการใช้วัตถุดิบและทรัพยากรภายในโรงงานให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า และต้องมีแนวทางที่สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

สำหรับงานอุตสาหกรรมที่ใช้โลหะแผ่นที่มีต้นทุนสูง การหาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นโจทย์ที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญอย่างมาก อีกทั้งความต้องการชิ้นงานที่มีความละเอียดและมีความซับซ้อน และมีความแม่นยำมากขึ้น จึงต้องอาศัยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสม มีการพัฒนาให้ผสานการทำงานกับระบบ Smart Factory ร่วมกับ AI ที่จะออกแบบ คำนวณและหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการทำงานอัตโนมัติโดยสามารถแสดงผลการทำงานแบบ Real-time ให้กับผู้ประกอบการโดยตรง และรวมถึงการใช้เทคโนโลยีซอฟท์แวร์การออกแบบวางแผนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในระหว่างการผลิตตอบโจทย์การทำงานให้กับผู้ใช้งาน ให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อลดต้นทุนให้กับผู้ผลิต จากการคาดการณ์อัตราความต้องการเครื่องตัดเลเซอร์ในตลาดโลกมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มสูงขึ้น 7.3% ต่อปี (ที่มา: ResearchAndMarkets.com) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลกมีการเติบโตและให้ความสำคัญกับการหาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการผลิตในอุตสาหกรรมของตนให้เหนือกว่าคู่แข่ง

3D Printing Technology & Software

นวัตกรรมทางด้านสินค้าเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน นวัตกรรม 3D printing technology และ Software ที่เกี่ยวข้อง จึงถือเป็นอีกเทรนด์เทคโนโลยีที่กำลังได้รับความสนใจอย่างมากในภาคอุตสาหกรรมการผลิต อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์, อุตสาหกรรมสนับสนุนการแพทย์, การบิน, สถาปัตยกรรม ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการใช้เทคโนโลยี Additive Manufacturing มาเป็นอันดับ2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ และมีแนวโน้มอัตราการเติบโต CAGR ถึง 21.6%

ยกระดับอุตสาหกรรมไทยให้เป็นฐานการผลิตในระดับภูมิภาคด้วยเทคโนโลยี 3D Printing โดยเฉพาะกันมากขึ้นด้วยความสามารถในการผลิตชิ้นงานที่เหนือกว่า และข้อจำกัดที่น้อยกว่าการผลิตแบบ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างสร้างสรรค์ ที่งาน INTERMACH 2023

งานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ซอฟท์แวร์และหุ่นยนต์แขนกล

เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องที่รวบรวมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ซอฟท์แวร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมไว้อย่างคับคั่ง

ตอบรับการทำงานในยุคการทำงานอุตสาหกรรม 4.0 ที่งาน iAR งานที่รวมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ซอฟท์แวร์และหุ่นยนต์แขนกล เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่รวบรวมเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติซอฟแวร์ หุ่นยนต์อุตสาหกรรมไว้อย่างคับคั่ง พร้อมด้วยองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสมาคมที่เกี่ยวข้องมากมายที่จะมาช่วยให้การปรับปรุงธุรกิจของคุณเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ไม่ยากเย็นอีกต่อไป

อ่านต่อ คลิก!

กับการจัดงานร่วม

งานแสดงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมและการจับคู่ธุรกิจชั้นนำของอาเซียน พิเศษด้วยการผสมผสานโปรแกรมจับคู่ธุรกิจทั้งในรูปแบบดั้งเดิม และออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุนได้เชิญผู้ซื้อรายใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการจับคู่ธุรกิจออนไลน์

ไฮไลท์การประชุมและสัมมนาภายในงานปีที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์อินเตอร์แมค

อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 จัดใหญ่ ขนทัพเทคโนโลยีนวัตกรรมสุดล้ำ เป้าหมายปลดล็อกเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย ก้าวทันสู่โลกอนาคต

อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2023 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตเพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนชั้นนำของอาเซียน ชูแนวคิด “Unlocking The Next Industrial Revolution” พร้อมขานรับเทรนด์อุตสาหกรรมพลาสติกจัดงานแสดงเทคโนโลยีครบวงจรครั้งแรกในไทย เตรียมความพร้อมอุตสาหกรรมไทยก้าวสู่โลกกอนาคต

INTERMACH & SUBCON Thailand 2023 ชูแนวคิดจัดงาน 'ปลดล็อกสู่การปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมแห่ง โลกอนาคต'

INTERMACH & SUBCON Thailand 2023 ชูแนวคิดจัดงาน 'ปลดล็อกสู่การปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมแห่ง โลกอนาคต' พร้อมขยาย Profile รองรับการเติบโตภาคอุตสาหกรรม ปักธงเดินหน้าจัดงาน Plastic & Rubber Thailand 2023 รับเทรนด์นวัตกรรมพลาสติก

ภาครัฐ-เอกชนประสานพลังจัดงาน 'อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022' (INTERMACH & SUBCON Thailand 2022)

ภาครัฐ-เอกชนประสานพลังจัดงาน 'อินเตอร์แมค-ซับคอนไทยแลนด์ 2022' (INTERMACH & SUBCON Thailand 2022) เปิดตัวยิ่งใหญ่สมการรอคอยในรอบสองปี

อินเตอร์แมค 2022 พร้อมเดินหน้าจัดงานเดือนพฤษภาคมนี้ นำทัพผู้ประกอบการร่วมงานอย่างคับคั่ง ขานรับอุตสาหรรมยานยนต์ฟื้น ปรับใช้เทคโนโลยีรองรับการแข่งขันในอนาคต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้หลายอุตสาหกรรมและธุรกิจต่าง ๆ สามารถปรับตัวและอยู่รอดมาได้ จึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ผู้ประกอบการต่างให้ความสำคัญ ซึ่ง อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้เชี่ยวชาญในการจัดงานแสดงสินค้าระดับนานาชาตินำทัพผู้ประกอบการร่วมงาน อินเตอร์แมค 2022 (INTERMACH 2022) สุดยอดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 18-21 พฤษภาคม 2565 ณ ไบเทค

โอคุม่า และ เทค เอ็นซี คอนเฟิร์มร่วมงานอินเตอร์แมค พฤษภาคมนี้ นำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีขั้นสูงจัดแสดงในงาน ตอบโจทย์ความต้องการอุตสาหกรรมฟื้นตัว

ในที่ยุคดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่กำลังเข้ามาพลิกโฉมภาคอุตสาหกรรมสู่การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ซึ่งนอกจากจะเน้นการแข่งขันด้านผลิตภาพตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของโลก (Global megatrend) ที่กำลังเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างเต็มรูปแบบแล้ว ภาคอุตสาหกรรมยังหันมาเน้นความยั่งยืนของห่วงโซ่การผลิต โดยเทคโนโลยีหลักที่จะเข้ามามีบทบาทต่อภาคอุตสาหกรรมในช่วงสองสามปีข้างหน้า

Show Highlights and Industry Voices